HAMK ja Hattula sopivat yhteistyöstä varhaiskasvatuksen kehittämiseksi

Hattulan ja HAMKin yhteistyösopimuksella syvennetään tietoon perustuvaa pedagogista osaamista varhaiskasvatuksessa. Yhteistyö sisältää paljon yhteistä ja osallistavaa suunnittelua sekä ohjausta ja koulutusta varhaiskasvatuksen työntekijöille. Toimenpiteiden koordinoinnista HAMKin osalta vastaa palvelukoordinaattori ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan Nipsulan vastaava Niina Mäkinen.

Sosiaalialan sosionomiopiskelijoille yhteistyö tuottaa autenttisia toiminta- ja oppimisympäristöjä. Jo tänä keväänä opiskelijat jalkautuvat päiväkotiin havainnoimaan lasten toimintaa ja toimintaympäristöjä sosiaalialan lehtorin Samu Toivosen ohjaamina.

HAMKin ja Hattulan välinen yhteistyö varhaiskasvatustoiminnan ja -palveluiden kehittämisessä luo pohjan jatkuvaluonteiselle fyysisten, sosiaalisten ja pedagogisten toimintaympäristöjen kehittämis- ja tutkimustoiminnalle ammattikorkeakoulun ja alueen toimijoiden kesken.

”Vaikka kaikkea vanhaa ja toimivaa ei tarvitse muuttaa tai poistaa, ajattelu- ja toimintatapojen päivitys tähän päivään on välttämätöntä”, Hattulan sivistysjohtaja Jari Wihersaari toteaa.

Yhteistyötä hankkeen muodossa

Varhaiskasvatusta uudistetaan Suomessa kaiken aikaa ja syksyllä 2017, käyttöön tulivat uudistetut paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Niillä pyritään vastaamaan muuttuvan maailman haasteisiin, ottamaan huomioon yhteiskunnassa ja varhaiskasvatuksen toimintaympäristöissä tapahtuneita muutoksia sekä tuoreinta tutkimustietoa.

Hattulassa muutosta edistetään Opetushallituksen rahoittamalla Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa –hankkeella, jossa HAMK on mukana. Hankekohteeksi on valikoitunut päiväkoti Viiriäinen/Tiitiäinen.

Hankkeen ja kehittämistyön tavoitteita ovat avointen ja sosiaalisten oppimisympäristöjen innovointi sekä liikuntaan kannustavan esteettömän ja digitaalisuutta hyödyntävien toimintaympäristöjen kehittäminen. Kaikissa tavoitteissa ja toimenpiteissä korostetaan lasten osallisuuden ja aktiivisuuden vahvistamista. Lisäksi tarvitaan vahvaa yhdessä tekemisen henkeä.

”Päiväkodin kasvattajien aktiivinen osallisuus, yhdessä tekeminen ja sitoutuminen ovat hankkeen kantavia voimia. Pysähdytään, katsotaan ympärillemme, huomataan olemassa olevat toimivat käytänteet, joista lähdetään kehittämään yhdessä uutta Vasun mukaista toimintakulttuuria yksikköön”, sanoo Hattulan varhaiskasvatuksen palveluesimies Sari Sahlman.

Lisätietoja:

HAMK

Niina Mäkinen, palvelukoordinaattori, HAMK, 050 5745552

Paula Rantamaa, kehittämispäällikkö, HAMK, 0400 461402

Hattula

Jari Wihersaari, sivistysjohtaja, 050 577 8722

Sari Sahlman, varhaiskasvatuksen palveluesimies, 050 5768 904